Regulamin konkursu organizowanego na stronie Facebook.com (dalej „Regulamin”)

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs organizowany na stronie Facebook.com (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest MKT GROUP sp. z o.o. Mroczna 5a lok. 45, 01-456 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Połczyńska 93/6, 01-301 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000537041 o numerze NIP: 527272 8014, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu Lenovo Legion Polska w serwisie http://facebook.com, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/LenovoLegionPolska/
 4. Konkurs trwa od dnia 11.02.2018 r. do dnia 20.02.2018 r. do godziny 23:59.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w ust. 4 powyżej, o czym poinformuje w poście na profilu https://www.facebook.com/LenovoLegionPolska/
 6. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być:
  1. pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski albo
  2. osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która ukończyła 13 lat i ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Konkursie.
 7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku, gdy zwycięzcami Konkursu okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 

 • 2

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  1. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu;
  2. posiadać aktywne konto w serwisie http://facebook.com;
  3. wykonać zadanie konkursowe opublikowane w specjalnym wpisie na profilu https://www.facebook.com/LenovoLegionPolska/.
 2. Zwycięzcy Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 3. Zabronione jest używanie skryptów, botów klikających, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udziału w Konkursie. Odpowiedzi konkursowe udzielone za ich pomocą nie będą uwzględniane.
 4. Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fałszywych lub jakichkolwiek innych form zwiększenia swojej szansy na wygraną.
 5. Odpowiedzi zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 6. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia w trakcie Konkursu wielokrotnie, jednak może otrzymać nie więcej niż 1 nagrodę.
 7. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych przez serwis Facebook funkcjonalności oraz poprzez przekazane Organizatorowi przez Uczestników kanały komunikacji.

 

 • 3

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrody będą przyznawane na następujących zasadach:
  • Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe i spełnią wymogi Regulaminu.
  • Jury konkursu wybierze najciekawsze zgłoszenia.
 • 4

NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej „Nagrody”):
  • Nagroda – Bilety Intel Extreme Masters 2018 – 2-4.03.2018: – 15 sztuk dla 15 zwycięzców.

 

 • 5

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi sukcesywnie w trakcie trwania konkursu. 12, 14, 16 ,18 i 20 lutego w komentarzu pod wpisem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/LenovoLegionPolska/, zawierającym imiona i nazwiska lub nazwy profilu Zwycięzców, pod jakimi funkcjonują w serwisie Facebook. W tym samym komentarzu Zwycięzcy zostaną poproszeniu o kontakt z administratorem strony https://www.facebook.com/LenovoLegionPolska/ za pomocą wiadomości prywatnej z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook.
 2. Każdy Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 2 dni od momentu opublikowania wpisu z wynikami, o którym mowa w ust. 1, przesłać do strony https://www.facebook.com/LenovoLegionPolska/ wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj.: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu do wysyłki Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

 • 6

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem poczty na wskazany przez Zwycięzcę adres.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w ciągu 5 dni od przesłania przez Zwycięzcę danych.

 

 • 7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora w terminie 14 dni od zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dopisek na kopercie: „Konkurs LENOVO LEGION”.
  2. wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego osoby składającej reklamację;
  3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  4. Podpis reklamującego.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 • 8

DANE OSOBOWE UCZESNIKÓW

 1. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook), a w przypadku Zwycięzców – także numeru telefonu oraz adresu do wysyłki Nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane będą zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 5. Strona https://www.facebook.com/LenovoLegionPolska/ podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na https://www.facebook.com/LenovoLegionPolska/ jest regulowana osobnymi postanowieniami.

 

 • 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.facebook.com/LenovoLegionPolska/ oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację Konkursu.