WARUNKI UŻYTKOWANIA

REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ LENOVO

1. WSTĘP

www.lenovo.com/pl/pl („Strona Internetowa„) jest własnością Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa zarejestrowaną pod nr KRS 0000231320, NIP 1070001985 („Lenovo„).

Poniżej przedstawione są warunki umowy prawnej pomiędzy Użytkownikiem a Lenovo („Regulamin„). Poprzez odwiedzanie, przeglądanie lub używanie tej Strony Internetowej, Użytkownik zaświadcza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejsze warunki oraz zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji, w tym przepisów prawnych i regulacji dotyczących eksportu i reeksportu. Niedozwolone jest używanie tej Strony Internetowej bez akceptacji niniejszych warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z tym Regulaminem użytkowania Strony Internetowej, prosimy o opuszczenie Strony Internetowej.

Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.

2. ZAWARTOŚĆ STRONY INTERENTOWEJ

Cała zawartość prezentowana lub umieszczona na Stronie Internetowej, w tym, ale nie tylko: logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, fotografie, obrazy ruchome/filmy, obrazy, dźwięki, grafiki i oprogramowanie („Zawartość Strony„), jest własnością Lenovo, spółek zależnych Lenovo, licencjodawców lub dostawców treści. Wszystkie elementy Strony Internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, ogólny projekt i treści, mogą być chronione przez: prawa autorskie, prawa osobiste, prawa do baz danych, znaku towarowego oraz inne przepisy odnoszące się do praw własności intelektualnej. Żadna część lub element Strony Internetowej lub treści na niej umieszczone nie mogą być kopiowane lub retransmitowane w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem działań, wynikających z porozumienia z Lenovo. Strona Internetowa, jej zawartość i wszystkie prawa z nią związane pozostają wyłączną własnością Lenovo, jej spółek zależnych lub licencjodawców, chyba że ustalono inaczej. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

3. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Prawa autorskie do Zawartości Strony są i pozostają odpowiednio własnością Lenovo, jej spółek zależnych lub licencjodawców. Użytkownik ma prawo oglądać, odtwarzać, drukować oraz pobierać treści ze Strony Internetowej wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych, chyba że stosownymi dokumentami na Stronie Internetowej określono inaczej. Użytkownik nie może modyfikować żadnych materiałów, jak też: kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek treści składających się na Zawartość Strony Internetowej. Nie można przerabiać Zawartości Strony Internetowej bez uprzedniego uzyskania zgody Lenovo. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, korzystanie z treści pochodzących ze Strony Internetowej na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym jest zabronione. Zabronione jest usuwanie wszelkich znaków praw autorskich, znaków towarowych lub innych oznaczeń praw własności z treści pobranych ze Strony Internetowej.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo i inne znaki, które pojawiają się na produktach Lenovo, opakowaniach lub na Stronie Internetowej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie, w tym, lecz nie tylko: słowny znak towarowy Lenovo (określane dalej łącznie jako „Znaki Towarowe„), pozostają wyłączną własnością firmy Lenovo, jej spółek zależnych albo jej licencjodawców (odpowiednio) i są chronione prawami o znakach towarowych i stosownymi innymi przepisami. Użytkownik nie może: używać, kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać lub modyfikować Znaków Towarowych w jakikolwiek sposób, w tym w celach reklamowych, związanych z dystrybucją materiałów na Stronie Internetowej, bez uprzedniej, pisemnej zgody Lenovo. Użycie któregokolwiek Znaku Towarowego na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku sieci komputerowej, na przykład przechowywanie lub odtwarzanie (części) Strony Internetowej na zewnętrznej stronie internetowej lub tworzenie linków, hipertekstu, linków lub głębokich linków między Stroną Internetową, a innymi stronami internetowymi jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Lenovo.

Strona Internetowa może zawierać inne treści informacyjne dotyczące praw własności oraz praw autorskich. Należy przestrzegać zawartych w nich warunków i postępować zgodnie z nimi.

4. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Wszystkie informacje podawane przez Lenovo na Stronie Internetowej są podawane jedynie „jako takie” (w aktualnym stanie). Lenovo zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby informacje i/lub prezentacje zawarte na Stronie Internetowej były dokładne, kompletne i aktualne oraz, że będzie rozwiązywać zgłaszane problemy, o ile ich rozwiązanie będzie możliwe.

Jednocześnie uprzedzamy, że informacje na tej Stronie Internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje te mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju Użytkownika. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia. Lenovo może także wprowadzać ulepszenia lub zmiany w produktach lub programach opisanych na tej stronie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Zobowiązania Lenovo w związku z jej produktami i usługami wynikają wyłącznie z umów określających warunki ich dostarczania oraz z przepisów obowiązującego prawa. Z

Lenovo nie udziela poprzez dostarczanie informacji żadnych licencji na korzystanie z praw autorskich, patentów ani innych praw własności intelektualnej.

5. LINKI DO STRON TRZECICH

Lenovo nie składa żadnych zapewnień dotyczących jakichkolwiek innych stron internetowych, które mogą być odwiedzane za pośrednictwem strony internetowej Lenovo. Odwiedzając stronę internetową nienależącą do Lenovo, nawet taką, która zawiera logo Lenovo, należy pamiętać, że strona ta nie jest powiązana z Lenovo i że Lenovo nie ma wpływu na treści zamieszczane na tej stronie. Ponadto fakt umieszczenia na stronie Lenovo łącza do strony internetowej nienależącej do Lenovo nie oznacza, że Lenovo wyraża aprobatę w odniesieniu do treści lub sposobu wykorzystania takiej strony ani że bierze za nie jakąkolwiek odpowiedzialność. Do Użytkownika należy wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących, że wszystko, czego używa, wolne jest od elementów takich jak wirusy, robaki, konie trojańskie oraz inne szkodliwe elementy.

LENOVO W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC STRON TRZECICH ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE ANI INNE SZKODY WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB WSZELKICH STRON, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ZAMIESZCZONE NA NIEJ HIPERŁĄCZA, W TYM ZA ŻADNE UTRACONE ZYSKI, ZAKŁÓCENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ANI UTRATĘ OPROGRAMOWANIA LUB INNEGO NARZĘDZIA, NAWET JEŻELI LENOVO ZOSTANIE WYRAŹNIE UPRZEDZONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TYCH SZKÓD.

6. NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ

Zabrania się korzystania ze Strony Internetowej w celu umieszczania lub przekazywania jakichkolwiek treści generowanych przez Użytkowników, które naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich lub prawa do ich własności intelektualnej, jak również publikowania treści, które są: groźne, fałszywe, wprowadzające w błąd, prowokujące, oszczercze, naruszające prywatność, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, dyskryminujące, bezprawne lub takich, które mogłyby zmuszać albo zachęcać do zachowania mogącego nosić znamiona przestępstwa, naruszać prawa innych osób lub mogących w inny sposób prowadzić do odpowiedzialności cywilnej czy naruszających prawo. Lenovo może odmówić dostępu do Strony w sytuacjach, kiedy uzyska wiarygodną informację, że sposób korzystania ze Strony Internetowej może spowodować naruszenie któregokolwiek z przepisów niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących przepisów prawa.

Zabrania się również korzystania ze Strony do reklamowania lub prezentowania jakichkolwiek ofert komercyjnych.

7. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Lenovo nie wyraża zgody na otrzymywanie od Użytkowników za pośrednictwem swojej Strony Internetowej żadnych poufnych ani zastrzeżonych informacji. Wszelkie informacje lub materiały nadsyłane do Lenovo będą uznawane za jawne i publicznie dostępne. Poprzez przesyłanie Lenovo jakichkolwiek informacji lub materiałów, Użytkownik udziela Lenovo nieograniczonej licencji na używanie, powielanie, prezentowanie, realizowanie, modyfikowanie, przesyłanie i rozprowadzanie tych informacji lub materiałów, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Lenovo wszelkich pomysłów, pojęć, wiedzy czy technik nadsyłanych przez Użytkownika do Lenovo w jakimkolwiek celu. Niezależnie od powyższego, Lenovo nie będzie ujawniać imienia i nazwiska Użytkownika ani w żaden inny sposób ogłaszać publicznie faktu nadesłania przez niego do Lenovo materiałów lub innych informacji, chyba że: (a) Lenovo uzyska zgodę na ujawnienie imienia i nazwiska Użytkownika; lub (b) Lenovo poinformuje wcześniej Użytkownika, że materiały lub inne informacje nadesłane do danej części tej strony będą opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z ujawnieniem jego imienia i nazwiska; lub (c) Lenovo będzie do tego prawnie zobowiązane. Dowiedz się więcej o Praktykach Lenovo dotyczących ochrony prywatności w sieci.

8. GLOBALNA DOSTĘPNOŚĆ

Informacje publikowane przez Lenovo w sieci WWW mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów, programów i usług Lenovo, które nie są zapowiadane lub dostępne w kraju Użytkownika. Odniesienia takie nie oznaczają, że Lenovo zamierza zapowiedzieć takie produkty, programy lub usługi w kraju Użytkownika. Użytkownik może skonsultować się z lokalnym kontaktem biznesowym Lenovo w celu uzyskania informacji o produktach, programach i usługach, które mogą być dla Użytkownika dostępne.

9. INNE

9.1. DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania lub komentarze dotyczące Strony Internetowej lub Regulaminu, jak również wszelkie reklamacje, należy kierować pod adres: Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, adres e-mail: info@lenovopolska.pl

9.2. PIERWSZEŃSTWO REGULAMINU

W przypadku sprzeczności między niniejszym Regulaminem, a treściami umieszczonymi w innych częściach Strony Internetowej lub odnośnikach, zapisy zawarte w niniejszym dokumencie są obowiązujące.

9.3. ZMIANA REGULAMINU

Lenovo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu nastąpi w momencie, w którym Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej, zmiana taka zacznie obowiązywać dopiero od momentu ponownego otworzenia Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej podlega wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie wejścia na Stronę Internetową. Prosimy o sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie. Informację o ostatniej dacie wprowadzenia zmian można znaleźć na końcu strony.

9.4. OCHRONA DANYCH

Lenovo w pełni szanuje prywatność osób, które odwiedzają i korzystają ze Strony Internetowej. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki używamy plików cookie, rodzajach informacji, które gromadzimy, w jaki sposób i do jakich celów używamy tych informacji i okoliczności, w jakich możemy je ujawniać, można znaleźć w dziale Polityka Prywatności oraz Polityka plików Cookie, dołączonych i stanowiących część niniejszego Regulaminu.

9.5. WYŁĄCZENIA

Wszelkie postanowienia Regulaminu Lenovo będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieprawomocne, nieważne, bądź niewykonalne, będzie ono uważane za wyłączone z Regulaminu i nie mające wpływu na wykonalność innych postanowień niniejszego Regulaminu.

9.6. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Regulamin Lenovo podlega przepisom prawa polskiego. W przypadku sporów wynikającymi z niniejszego Regulaminu pomiędzy Lenovo a Użytkownikiem, sądem miejscowo właściwym będzie sąd powszechny w Warszawie posiadający terytorialną jurysdykcję dla obszaru Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

9.7. OCHRONA KONSUMENTÓW

Zapisy Regulaminu przewidziane w punktach 4, 5, 7, 9.3 i 9.6, nie będą mieć zastosowania do konsumentów w zakresie, w jakim mogłyby naruszyć ich prawa obowiązujące na terytorium Polski.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Informacje o prawach wyłącznych i znakach towarowych


Znaki towarowe Lenovo

A  E  F  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y

Poniższa lista zawiera znaki towarowe będące własnością firmy Lenovo.

Ze względu na dużą liczbę produktów oferowanych przez Lenovo oraz szybko zmieniający się charakter działalności firmy, trudno zagwarantować, że lista ta będzie zawsze aktualna. Firma Lenovo będzie starać się aktualizować listę na bieżąco i wskazywać na niej co najmniej swoje najważniejsze znaki towarowe. Nie może jednak zagwarantować, że lista będzie zawsze zawierała wszystkie znaki towarowe Lenovo. Fakt, że dany znak towarowy nie jest umieszczony na poniższej liście, nie musi oznaczać, że Lenovo nie jest jego właścicielem ani że produkt nim oznaczony nie jest już w sprzedaży. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Lenovo.

Znaki towarowe, którym na poniższej liście towarzyszy symbol ®, są znakami towarowymi Lenovo zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach, lub zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki (oznaczone na poniższej liście symbolem ™) są niezarejestrowanymi znakami towarowymi Lenovo chronionymi w jurysdykcjach, w których przepisy prawne dotyczące znaków towarowych przewidują ochronę niezarejestrowanych znaków towarowych. Symbol ® jest używany na poniższej liście poglądowo, niekoniecznie w sposób przewidziany przepisami obowiązującymi w poszczególnych państwach.

W razie wątpliwości co do ochrony danego znaku towarowego w konkretnym kraju może być konieczne skorzystanie z usług eksperta w dziedzinie znaków towarowych.

A

Access Connections™
Active Protection System™
Automated Solutions™

E

Easy Eject Utility™
Easy-Open Cover™

F

For Those Who Do.™

I

IdeaCentre®
IdeaPad®
IdeaPhone™
IdeaTab™
IdeaTV™
ImageUltra™
ioclub™
Iomega®

L

Lenovo Care™
Lenovo(logo)®
Lenovo®
LenovoEMC™
LenovoEMC™ LifeLine™
Lenovo® EMC®
Lenovo® Iomega®
Lenovo Servicessm
LifeLine™ logo (EMC usunięte z logo)

M

MaxBright™

N

NetVista®
New World. New Thinking.™

O

OneKey®

P

PC As A Servicesm

R

Rapid Restore™
Remote Deployment Manager™
Rescue and Recovery®

S

ScrollPoint®
Secure Data Disposal™
Software Delivery Center™
System Information Gatherer™
System Information Reporter™
System Migration Assistant™

T

Think Pad®
ThinkAccessories™
ThinkCenter®
ThinkCentre®
ThinkDisk™
ThinkDrive™
ThinkLight®
ThinkPad®
ThinkPlus®
ThinkScribe®
ThinkServer®
ThinkStation®
ThinkStore™
ThinkVantage®
ThinkVision®
ThinkWorld™
TopSeller™
TrackPoint®
TransNote®

U

UltraBase™
Ultrabay™
UltraConnect™
UltraNav®

V

VeriFace®

Y

Yoga™

Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych Lenovo


Wymienione powyżej znaki towarowe Lenovo obejmują: 1) logo firmy Lenovo oraz pozostałe oznaczenia graficzne będące własnością Lenovo i używane przez Lenovo (łącznie zwane dalej „Logo Lenovo”) oraz 2) nazwy produktów i usług Lenovo (łącznie zwane dalej „Nazwami Produktów Lenovo”). Lenovo przywiązuje dużą wagę do ochrony swoich znaków towarowych.

Nieautoryzowane używanie Logo Lenovo

Lenovo przeciwdziała nieautoryzowanemu używaniu Logo Lenovo. Żaden inny podmiot, poza firmą Lenovo, nie może używać Logo Lenovo bez uzyskania od Lenovo wyraźnej, pisemnej zgody lub licencji. Aby uzyskać zgodę lub licencję na używanie Logo Lenovo, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Lenovo.

Używanie Nazw Produktów Lenovo w celach informacyjnych

Osoby trzecie mogą używać Nazw Produktów Lenovo wyłącznie w celach informacyjnych (WYŁĄCZNIE w formie słownej, niedozwolone jest posługiwanie się znakami słowno-graficznymi lub graficznymi). Poniższe wytyczne mają na celu zagwarantowanie zgodnego z prawem używania Nazw Produktów Lenovo przez osoby trzecie. Używanie Nazw Produktów Lenovo w celach informacyjnych musi być zgodne z prawdą i nie może dyskredytować firmy Lenovo ani wprowadzać odbiorców w błąd. Osoba trzecia, która używa jakiejkolwiek Nazwy Produktu Lenovo musi jasno i rzetelnie określić charakter relacji pomiędzy Lenovo i osobą trzecią (firmą) używającą danej Nazwy Produktu Lenovo oraz produktami czy usługami tej osoby trzeciej (firmy).

Używanie przez osoby trzecie Nazw Produktów Lenovo bez zgody lub licencji udzielonej przez Lenovo jest dozwolone w dwóch przypadkach, tj. 1) dla wskazania konkretnych produktów Lenovo, np.: „Notebook ThinkPad® to wspaniałe urządzenie” oraz 2) w celu poinformowania, że dany produkt Lenovo jest kompatybilny z innym produktem, np.: „XYZ jest kompatybilny z oprogramowaniem Lenovo® z serii ABCD” lub: „XYZ przeznaczony dla oprogramowania Lenovo® z serii ABCD”.

W drugim przypadku, osoba trzecia używająca Nazw Produktów Lenovo powinna wskazać nazwę swojego produktu w sposób niebudzący wątpliwości, że dany produkt nie pochodzi od Lenovo, a jest jedynie kompatybilny z odpowiednimi produktami Lenovo. Opakowanie produktu kompatybilnego także powinno wyraźnie wskazywać jego producenta i nie wprowadzać odbiorców w błąd co do jego pochodzenia. Opakowanie/etykieta produktu kompatybilnego powinny wyraźnie wskazywać nazwę produktu osoby trzeciej, tak aby produkt ten był postrzegany był jako aplikacja lub opcja kompatybilna z produktem Lenovo lub z nim współdziałająca.

W szczególności niedozwolone jest łączenie Nazw Produktów Lenovo z firmą osoby trzeciej.

Niedozwolone jest również używanie przez osoby trzecie Nazw Produktów Lenovo lub Logo Lenovo jako części nazw własnych produktów osoby trzeciej lub w głównej domenie strony internetowej osoby trzeciej.

Niedozwolone jest używanie haseł reklamowych i tagline’ów Lenovo.

Ogólne zasady używania znaków towarowych Lenovo w celach infromacyjnych

Pierwsze użycie któregokolwiek znaku towarowego Lenovo w treści komunikatu powinno być opatrzone przypisem lub informacją o przysługujących Lenovo prawach wyłącznych do tego znaku. Informacja o prawach wyłącznych musi być umieszczona na tej samej stronie lub tym samym ekranie, na których jest używany znak towarowy Lenovo, albo w sekcji prawnej komunikatu lub strony, w których zawarte jest przypis. Należy przy tym pamiętać, że przepisy prawne dotyczące używania znaków towarowych w celach informacyjnych różnią się w poszczególnych krajach. Należy zawsze skontaktować się z lokalnym prawnikiem w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

Przykład poprawnie sformułowanej informacji o prawach wyłącznych Lenovo: „Lenovo® i ThinkPad® są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach, lub zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w innych krajach”.

W Stanach Zjednoczonych, pierwszemu w tekście odniesieniu do jakiegokolwiek znaku towarowego Lenovo powinien towarzyszyć odpowiedni symbol znaku towarowego. Symbol służący do oznaczania zarejestrowanych nazw produktów to ®. Przykład: „Notebook ThinkPad® T41 radzi sobie bez problemu z wymaganiami stawianymi przenośnej technologii komputerowej”. Symbol ™ powinien być stosowany w odniesieniu do oznaczeń, w przypadku których wnioski o zarejestrowanie nadal oczekują na rozpatrzenie, lub które używane są jako niezarejestrowane znaki towarowe. Przykład: „Oprogramowanie VeriFace™ gwarantuje spokój użytkownikom komputerów”. Zasady oznaczania znaków towarowych wskazanymi symbolami różnią się w poszczególnych krajach. W razie wątpliwości konieczne może być skorzystanie z usług eksperta w dziedzinie znaków towarowych.

Znaki towarowe powinny być zawsze używane jako określenia rzeczowników, które stanowią rodzajowy opis produktu lub usługi. Ponadto powinny być używane w liczbie pojedynczej. Przykład: „Dostępne będą trzy notebooki ThinkPad®”.

Nie należy zmieniać sposobu zapisu znaku towarowego, w tym sposobu użycia wielkich liter i interpunkcji. Przykłady: „ThinkPad®, ThinkCentre®”.

Nie należy tworzyć żadnych nowych logo ani znaków towarowych.

Używanie Lenovo jako nazwy firmy

W formie słownej „Lenovo” jest zarówno znakiem towarowym (identyfikującym produkty Lenovo) jak i nazwą firmy Lenovo. Jeżeli „Lenovo” używane jest w celu wskazania nazwy firmy, określane jest jako nazwa handlowa. Nazwy handlowej używa się zazwyczaj w odniesieniu do firmy, a nie konkretnego produktu. Dozwolone jest używanie „Lenovo” w dopełniaczu w odniesieniu do Lenovo jako nazwy firmy. W tym przypadku nazwa ta nie określa produktów ani usług (oznaczone są one bowiem znakami towarowymi).

Do góry

Specjalne informacje o prawach wyłącznych


Niektórzy partnerzy biznesowi wymagają specjalnego oznaczenia lub opatrzenia specjalną informacją o przysługujących im prawach wyłącznych do znaków towarowych – w tym m.in. Microsoft, Intel, AMD i Qualcomm. Informacje o aktualnych wytycznych dotyczących używania znaków towarowych poszczególnych firm znajdują się na ich stronach internetowych. Informacje o używaniu znaków towarowych znajdują się zazwyczaj w sekcji prawnej stron intentetowych.

Nazwy innych firm, produktów lub usług znajdujące się na tej stronie internetowej lub w innych publikacjach Lenovo mogą być znakami towarowymi lub usługowymi chronionymi na rzecz innych podmiotów.