Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
„Fenomen wygrywania”
§1 [Organizator i Partner]
1. Organizatorem konkursu „Fenomen wygrywania” (zwany dalej „Konkursem”) jest FFW
Communication sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok.
49, 02-797 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Lenovo
Technology B.V. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 w Warszawie
(zwanej dalej „Partnerem”).
2. Partner jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu
cywilnego.
§2 [Uczestnicy]
1. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz
członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie,
rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba
fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce,
która:
a. ma pełną zdolność do czynności prawnych lub
b. nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana
przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub
c. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze
udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów
prawnych – niezbędna jest zgoda pisemna tu link);
3. Zapewnienie możliwości udziału w Konkursie jest świadczone drogą elektroniczną.
4. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie są następujące:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.
§3 [Mechanika Konkursu]
1. Konkurs trwa od 03.07 do 23.07 i jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej
udostępnionej pod adresem lenovogaming.pl/fenomenwygrania („Strona www”), na
której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Konkursu.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien zalogować się do serwisu
lenovogaming.pl, a następnie uzupełnić wymagane dane oraz zaznaczyć wymagane
zgody, w tym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, po czym przejść na stronę
gdzie może dodać swoją pracę.
a. przygotowanie pracy konkursowej (zwanej dalej „pracą”) w postaci odpowiedzi na
pytanie konkursowe w formie tekstu – do 10tys. znaków, zdjęcia – do 2mb, wideo
– tylko embeed YT
b. zamieszczenie tej pracy pod postem konkursowym na stronie www w terminie do
godziny 23:59 dnia 23.07.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie
uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert
handlowych, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w
uczucia religijne.
4. Komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”) wyłania Zwycięzców/e w
terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu w następujący sposób:
a. każdy z członków komisji przydzieli każdej ze zgłoszonych prac określoną
wartość punktową w skali 1-10 przyjmując za kryterium oceny kreatywność danej
pracy,
b. następnie wartości te zostaną zsumowane
c. praca, która otrzyma największą liczbę punktów, autor tej pracy zostaje Zwycięzcą
nagrody głównej.
autor pracy, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie Zwycięzcą nagrody
I stopnia
d. autor kolejnej pracy z największą ilością punktów zostaje Zwycięzcą nagrody II
stopnia
e. autor kolejnej pracy z największą ilością punktów zostaje Zwycięzcą nagrody III
stopnia
5. Zwycięzca jest zawiadamiany o wygraniu nagrody za pośrednictwem poczty
elektronicznej
6. W skład Komisji wchodzą:
a. Jacek Woźniak – przedstawiciel Partnera;
b. Maciek Małek – przedstawiciel Organizatora
c. Aleksander Olszewski – juror – ekspert
d. Robert Ocetkiewicz – juror ekspert
7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator jest zobowiązany do przyznania
nagrody Uczestnikowi, którego odpowiedź jest kolejną najlepszą według kryterium
opisanego w ust 4., w przypadku:
a. niepodania przez Zwycięzcę pełnych danych (o których mowa w §6) w terminie 5
dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 4
b. podania fałszywych danych;
c. podania nieprawidłowego adresu e-mail.
8. Zabroniony jest udział w Konkursie z użyciem więcej niż jednego zarejestrowanego konta
i korzystanie z cudzych kont w serwisie www.lenovogaming.pl.
9. Organizator wyśle w imieniu Partnera nagrody w terminie 21 dni kalendarzowych od
dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 4 z tym zastrzeżeniem, że Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.
§4 [Nagrody]
1. Zestawienie nagród:
a. nagrodą I stopnia jest Laptop Lenovo Legion Y530 81FV0160PB w liczbie: 1
(słownie: jeden) o wartości jednostkowej 3799 zł brutto (słownie: trzy tysiące
siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł).
b. nagrodą II stopnia jest Plecak Armored Backpack w liczbie: 1 (słownie: jeden) o
wartości jednostkowej 220,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia zł).
c. nagrodą III stopnia jest mysz M200 w liczbie: 1 (słownie: jeden) o wartości
jednostkowej 40,00 zł brutto (słownie: czterdzieści zł).
d. dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie równej 11,11% wartości nagrody, o której
mowa w punkcie a) lub b) lub c) (w celu odprowadzenia przez Partnera za
Zwycięzcę zryczałtowanego podatku w wysokości 10% łącznej wartości nagród).
2. Uczestnik, któremu zostaje przyznana nagroda (w sposób, o którym mowa w §3), zostaje
zwycięzcą (zwanym dalej „Zwycięzcą”).
3. Uczestnik ma prawo maksymalnie do tylko jednej nagrody, o której mowa w ust. 1.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy
przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego
Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.
6. Zwycięzca otrzymuje nagrodę z wszystkimi przynależnościami i dokumentami, jakie
otrzymał Organizator od Partnera (prawa przedsiębiorcy, a nie konsumenckie). Faktura i
karta gwarancyjna/serwisowa zostanie dołączona tylko i wyłącznie wtedy, gdy
Organizator otrzymał je od Partnera.
§5 [Reklamacje i wykluczenia]
1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być:
a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji
Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;
b. przesłane listem poleconym na adres Organizatora (ul. Grzybowska 12/14 lok 105,
00-132 Warszawa);
c. wysłane najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia
Zwycięzców (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków
prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data
stempla pocztowego).
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od
daty ich otrzymania.
3. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez
Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Konkursu,
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu bez
jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje
prawo złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu.
§6 [Dane osobowe]
1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a. Adres e-mail,
2. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:
a. Imię i nazwisko
b. Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody)
c. Numer telefonu kontaktowego
d. Prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL do rozliczeń z urzędem
skarbowym)
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu, a co za
tym idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie Ustawy z o ochronie danych
osobowych. / Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane dla celów udziału w
konkursie, w tym dla celów podatkowych (dotyczy Zwycięzców).
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w
Konkursie. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:
a. żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych
osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez
Administratora zrealizowane o ile nie spoczywa na Administratorze prawny
obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia
przez prawa do bycia zapomnianym.
b. dostępu do Swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to Możesz
zrealizować osobiście w siedzibie Administratora lub kontaktując się kontaktując
się poprzez maila kontakt@lenovogaming.pl do sprostowania (aktualizacji
danych). Prawo to można realizować osobiście w siedzibie Administratora lub
kontaktując się kontaktując się poprzez maila kontakt@lenovogaming.pl
Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed
dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności
danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
c. prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Prawo to
można zrealizować osobiście w siedzibie Administratora lub kontaktując się
poprzez maila kontakt@lenovogaming.pl. Informujemy, że wskazane prawo
zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie
określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
które obligują Administratora do przetwarzania danych.
d. oraz prawo do przeniesienia Swoich danych z systemów informatycznych na
rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na
działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.
6. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest
Partner (Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 w Warszawie).
§7 [Licencja]
1. [Prawa Uczestnika] Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa
majątkowe do wszelkich utworów zgłoszonych przez niego w Konkursie, wyłączne
prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów
oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w
ust. 3, lub też – najpóźniej w dniu wydania utworów Organizatorowi – prawa te będą
Uczestnikowi przysługiwały. Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa
powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne
od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób
trzecich. Wobec powyższego Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą
stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których
utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Uczestnika.
2. [Prawa osób trzecich] Uczestnik oświadcza, iż wykonanie przez niego obowiązków
przewidzianych w niniejszym paragrafie nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i
nie narusza praw osób trzecich.
3. [Pola eksploatacji] Uczestnik udziela Organizatorowi, bez ograniczenia co do czasu,
zakresu i terytorium, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów na wymienionych
poniżej polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby
egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką
cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, radiu,
telewizji satelitarnej i naziemnej, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z
czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy
ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
b. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy
nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do
terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych
egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia
własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w
szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, w radiu i telewizji satelitarnej i
naziemnej a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy
utworów, albo ich elementów;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie,
reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za
pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu,
radia i telewizji satelitarnej i naziemnej, rozpowszechnianie w postaci wydruku
bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych,
audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i
intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych
oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a
także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń
służących do przetwarzania danych – jakąkolwiek techniką, włącznie z
tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
d. Wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych
opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii,
koncepcji, planów itp.;
e. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce
oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;
4. [Chwila udzielenia licencji] Udzielenie licencji następuje z chwilą ustalenia utworów
lub wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony lub przekazania
nagrody – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło jako pierwsze.
Udzielenie licencji na korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w ust. 3, jest nieodpłatne.
5. [Odpowiedzialność Uczestnika] Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że w
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich,
zwolni Organizatora od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody,
wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia
przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń
osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego
postępowania sądowego.
6. [Prawa zależne] Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę jako twórca lub posiada zgodę
twórcy na:
a. dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów;
b. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do stworzenia opracowań, strategii,
koncepcji, planów itp. a następnie korzystania z nich i ich rozpowszechniania;
c. modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami;
oraz dokonywanie przez Organizatora działań opisanych powyżej i udzielanie
przez Organizatora dalszej zgody w tych zakresach.
7. [Cel związany z działalnością gospodarczą] Organizatorowi będzie przysługiwać na
wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania i
rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach
związanych z działalnością gospodarczą Organizatora.
8. Uczestnik oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu.
W szczególności Uczestnik udziela upoważnienia Zamawiającemu do decydowania o
pierwszym publicznym udostępnieniu utworu. Uczestnik upoważnia Organizatora do
udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów w zakresie uzyskanej przez
Organizatora licencji.
§8 [Ustalenia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie
Organizatora.
3. W uzasadnionych okolicznościach oraz z ważnych przyczyn, Organizator zastrzega sobie
prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw
nabytych Uczestników. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń
mających wpływ na organizowanie Konkursu lub uniemożliwiających przeprowadzenie
Konkursu w prawidłowy sposób zgodnie z jego aktualną treścią.
4. Zmiany Regulaminu obowiązują̨ od dnia ich ogłoszenia. W miarę możliwości, o
wszelkich zmianach treści Regulaminu Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem
wiadomości e-mail. Jeżeli udzielenie informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail nie
jest możliwe, zmiany będą ogłaszane na Stronie Konkursu.
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165).