Regulamin newsletter

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Daimlera 1, NIP 1070001985, numer REGON 140091698 i KRS 0000231320, dalej zwana „Lenovo„, określa w niniejszym regulaminie („Regulamin„) zasady korzystania z usługi newsletter („Newsletter„) świadczonej na rzecz użytkowników, którzy zamówią tę usługę w sposób określony w niniejszym Regulaminie („Użytkownicy„).
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach usługi Newsletter Lenovo, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Lenovo, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 4. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez Lenovo lub podmioty z nim współpracujące produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące Lenovo oraz podmiotów współpracujących z Lenovo, w tym dotyczące opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 5. Treści zwarte w Newsletterze mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną.
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Lenovo umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera („Umowa„) i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.lenovogaming.pl:
  • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na dole strony internetowej www.lenovogaming.pl,
  • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera oraz na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
  • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi.
 8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter i wypowiedzieć Umowę, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania: „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.
 10. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter powinny być przesyłane pocztą na adres Lenovo (określony w pkt. 1 powyżej) lub pod adres e-mail: info@lenovopolska.pl oraz powinny zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.
 12. Korzystanie z usługi Newsletter nie może służyć Użytkownikowi do dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Zamówienie lub świadczenie usługi Newsletter nie służy zawieraniu i rozwiązywaniu jakichkolwiek umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poza wysyłką Newslettera.
 14. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji, jest Lenovo. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celach związanych z marketingiem produktów i usług Lenovo oraz innych podmiotów. Podanie w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Od dnia 25 maja 2018 r., w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO„), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, mają zastosowanie poniższe postanowienia.
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Lenovo, a dane osobowe takich Użytkowników będą przetwarzane przez Leonovo w celu:
   • Wykonania Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika;
   • Marketingu własnych produktów lub usług Lenovo. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lenovo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnione interesy, o których mowa powyżej dotyczą promocji przez Lenovo własnych produktów lub usług oraz promocji samego Lenovo. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy;
  • Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji Umowy lub obowiązków Lenovo wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
  • Realizując prawo dostępu do danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do uzyskania od Lenovo potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a także do uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Lenovo oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  • Realizując prawo do sprostowania danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od Lenovo sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
  • Realizując prawo do usunięcia danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od Lenovo usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych.
  • Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od Lenovo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Lenovo zweryfikować zasadność żądania.
  • Realizując prawo do przenoszenia danych Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do uzyskania od Lenovo, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które taki Użytkownik dostarczył Lenovo. Ponadto, Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo zażądać, aby Lenovo przesłało innemu administratorowi dane osobowe takiego Użytkownika, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Lenovo przetwarza na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy.
  • Realizując prawo do sprzeciwu Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Lenovo, w tym wobec profilowania. Pomimo sprzeciwu Lenovo jest uprawnione w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Lenovo.
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, Użytkownik będący osobą fizyczną może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Lenovo, pod adresem poczty elektronicznej: info@lenovopolska.pl, numerem telefonu: 22 395 64 76 lub drogą pisemną pod adresem siedziby Lenovo podanym powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  • Użytkownik będący osobą fizyczną ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl.
  • Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom lub jednostkom publicznym, ewentualnie innym podmiotom („Odbiorcy„), w tym:
   • Uprawnionym organom administracji publicznej (w tym sądom i jednostkom organizacyjnym prokuratury, policji, organom administracji skarbowej i in.);
   • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Lenovo i wyłącznie zgodnie z poleceniami Lenovo jest firma MKT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 93A1, 01-301 Warszawa, KRS 0000537041, NIP 527272 8014. Przetwarzanie obejmuje wyłącznie obsługę teleinformatyczną oraz bezpieczeństwo strony www.lenovogaming.pl.
 15. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.lenovogaming.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 16. Lenovo zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie przesłanej w drodze wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji (w tym w formie informacji zawartej w Newsletterze), jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania informacji o zmianie i o ile w tym czasie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z usługi Newsletter.